slovensky magyarul english Tento priestor zadarmo poskytuje:
Sirius Cybernetics
PONVAGLI HLAVICKA
CIELE STANOVY HISTÓRIA ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI GALÉRIA O NÁS PARTNERI SERVIS INÉ KONTAKT

adresa: podnikateľský inkubátor INOVATECH, Fučíkova 460, Sládkovičovo, SK - 925 21, e-mail: ponvagli@gmail.com

S TA NOV Y

občianskeho združenia

PONVAGLI

Tento návrh stanov občianskeho združenia PONVAGLI bol schválený na zasadnutí prípravného výboru pre založenie tohto

občianskeho združenia, ktoré sa konalo dňa 22.10.2007.


Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je PONVAGLI v slovenskom i anglickom jazyku (ďalej len PONVAGLI).

 2. Sídlom združenia je podnikateľský inkubátor INOVATECH, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo, SR.

Článok II.

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia PONVAGLI je revitalizácia poľnej železnice v Sládkovičove.

 2. Pri naplňovaní cieľa združenia PONVAGLI uskutočňuje a podporuje najmä:

 1. vyhľadávanie historických dokladov súvisiacich s poľnou železničkou,

 2. dokumentácia pôvodnej úzkorozchodnej poľnej železničky v okrese Galanta,

 3. nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa úzkorozchodnými železničkami a železnicou,

 4. odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých činnosť súvisí s úzkorozchodnými železničkami a železnicou

 5. predprojektová a projekčná príprava revitalizácie poľnej železničky,

 6. uchádzanie sa o domáce i zahraničné granty na podporu revitalizácie poľnej železničky,

 7. realizácia krokov potrebných na získanie stavebného povolenia na výstavbu poľnej železničky,

 8. aktivny sa podieľ na výstavbe poľnej železničky,

 9. prevádzka poľnej železničky,

 10. medializácia a propagácia projektu a publikačná činnosť.

Článok III.

Členstvo

 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občiansky bezúhonná, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, aj právnická osoba.

 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

 3. Členstvo vzniká po zaplatení členského príspevku, dňom prijatia za člena združenia.

 4. Zánik členstva:

 1. vystúpením členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

 2. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti združenia po čas dlhší ako dva roky, alebo po tento čas neplatí členské príspevky,

 3. úmrtím člena,

 4. zánikom združenia.


Článok IV.

Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti združenia,

 2. voliť a byť volený do orgánov združenia,

 3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov,

 5. požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení stanovených podmienok.

 1. Povinnosti člena sú najmä:

 1. dodržiavať stanovy združenia,

 2. plniť uznesenia orgánov združenia,

 3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie,

 4. zaplatiť členský príspevok 150,-Sk na jeden kalendárny rok.

Článok V.

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia PONVAGLI sú:

 1. valné zhromaždenie,

 2. predsedníctvo,

 3. štatutárny orgán,

 4. revízna komisia.

Článok VI.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené z všetkých členov združenia.

 2. Valné zhromaždenie najmä:

 1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny, doplnky,

 2. volí a odvoláva členov predsedníctva,

 3. volí a odvoláva členov revíznej komisie,

 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

 5. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

 6. rozhoduje o zrušení združenia alebo o zlúčení s iným združením.

 1. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz za dva roky. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku združenia alebo spôsobe, akým bude naložené s jeho majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných členov. V odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť predsedníctvo o inom spôsobe hlasovania valného zhromaždenia, napr. korešpondenciou.

Článok VII.

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

 2. Predsedníctvo má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie je na dobu neurčitú. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát do roka. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 3. Predsedníctvo najmä:

 1. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,

 2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

 3. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

 4. vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

 5. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

 6. rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre združenia,

 7. rozhoduje o zrušení alebo rozdelení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení alebo rozdelení,

 8. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 1. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia:

 1. zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu,

 2. ustanovovať sekretára, riaditeľa, manažéra, ktorí môžu byť v pracovnom pomere,

 3. ustanovovať pracovné skupiny a tímy na zabezpečenie úloh a činnosti združenia, ktorých členovia môžu byť v pracovnom pomere,

 4. zriaďovať organizačné útvary a účelové zariadenia na zabezpečenie úloh v súlade s cieľom združenia,

 5. ustanoviť poradný zbor.

Článok VIII.

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia PONVAGLI je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje podpredseda.

 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok IX.

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne a jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 3. Revízna komisia najmä:

 1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

 2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok X.

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

 2. Zdrojmi majetku sú:

 1. zápisné a členské príspevky,

 2. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

 3. výnosy majetku,

 4. príjmy činností pri naplňovaní cieľov združenia,

 5. príjmy z iných zákonných zdrojov,

 6. príjmy z podnikateľskej činnosti.

 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok XI.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora a spôsob akým sa naloží s majetkom združenia.

 3. Pri likvidácii združenia sa uhradia všetky pohľadávky združenia.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

V Sládkovičove 22.10.2007